Solceller

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler. Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att montera solcellspaneler på en tredjedel av alla de kvadratkilometer södervända tak som finns i landet. Med vårt långa, ljusa sommarhalvår är förutsättningarna för produktion av solenergi goda.

shutterstock_31933126

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ligger på samma nivå som i stora delar av Centraleuropa. Sverige ligger i samma zon som till exempel England och Tyskland där solcellsanläggningar är mycket vanligt. Globalt använder vi jordens energikällor snabbare än de kan återskapas. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den gratis energi som solen ger oss. Eftersom energi från solen är helt ren innebär den också minimal miljöpåverkan. Produktionen sker helt tyst, anläggningen har inga rörliga delar och kräver därför minimalt med underhåll. En solcellsanläggning har dessutom mycket lång livslängd. Sist men inte minst säkerställer en solcellsanläggning att energipriset permanentas. Man påverkas alltså inte av höjningar av energipriset utan kan glädja sig åt ett konstant lågt elpris över en lång tid. När man väl gjort investeringen och energipriserna går upp betyder det bara att återbetalningen av anläggningen går fortare.

Fler fördelar

Vi vågar påstå att alla som installerar solcellspaneler och börjar producera sin egen el blir mer medvetna om sin energiförbrukning. Man blir mer intresserad av att försöka minska sin konsumtion och i så stor utsträckning som möjligt bli självförsörjande. Livslängden på en solcellsanläggning är mer än 30 år. Vissa delar behöver bytas efter ca 15 år för en bibehållen energiproduktion. Anläggningen kommer ibland att producera mer el än vad som går åt. Framför allt under sommarmånaderna när vi har långa ljusa dagar kommer ett överskott av el att bli resultatet. Överskottet går inte förlorat utan strömmar vidare ut i elnätet. Det här överskottet köps av elbolaget/elnätsägaren och under vintern, när den egna produktionen är lägre, köper man tillbaka elen igen. I dagsläget kan man söka investeringsstöd för sin solcellsanläggning. Mer om detta kan du läsa i avsnittet Bidrag och regler.

Hur fungerar solceller på en villa?

Solceller omvandlar ljus till elektricitet genom användande av ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och en speciell plast som kallas för polymerresin. Solceller varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är flera hundra kvadratmeter och gjorda av en serie sammanlänkande moduler.

När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar då flöda genom materialet och genererar likström. Likströmmen transporteras genom en kabel till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till 230/400V växelström så att den kan anslutas till elnätet.

Som halvledarmaterial brukar man använda mono- eller polykristallint kisel. I en kiselkristall är atomerna ordnade i en regelbunden kristallstruktur. Detta ger en mycket stabil atomkonstruktion samtidigt som det ger en begränsad ledningsförmåga.

Denna process kan fortgå under en väldigt lång tid, solceller har varit i produktiv drift i mer än 40 år i satelliter och fyrar.

Ett solcellssystem består av solcellspaneler som vanligtvis är 1×1,7 m. Av dessa kan man bilda en serie paneler som i princip kan bli hur stor som helst. Solcellssystem kan monteras både vertikalt och horisontellt för att de ska kunna anpassas till olika typer av tak, eller sättas upp på en vägg. Väggmontage medför dock sämre upptagningsförmåga.

257539774Solpanelerna ansluts till en växelriktare som har till uppgift att omvandla elektriciteten från panelerna så den kan användas i hushållet eller matas ut på elnätet igen.

Kan jag installera solpaneler på min villa?

Hustaket bör vara i söderläge och ha en vinkel mellan ca. 30° och 50° för att ge de bästa förutsättningarna för en hög energiproduktion. Är taket mot sydväst eller sydost kan det fortfarande vara möjligt att montera paneler, men produktionen blir troligen lägre. Nordliga tak rekommenderas inte för solceller.

Kostnader och underhåll

Kostnaden för att installera solpaneler på din villa beror på en rad olika faktorer, där anläggningens storlek styr största delen av investeringen. Varje villa och varje installation är unik.

Ett ungefärligt snittpris brukar man säga är ca. 15 000kr per kWp (kilowattpeak) inklusive moms och installation. En typisk villaanläggning på 5kWp skulle alltså kosta ca. 75 000kr.

Kom ihåg att det finns bidrag att söka, läs mer under Bidrag och regler.

Underhållet på en solcellsanläggning är ytterst begränsat. Det finns inga rörliga delar att underhålla och normalt räcker det regn som faller för att rengöra panelerna. Ur produktionshänseende är rengöring inte nödvändig men det skadar inte att skölja av dem någon gång per år. Panelerna tål jämn belastning i form av snötyngd men inte att man kliver på dem.

Var alltid försiktig vid snöskottning. Både med tanke på halkrisken och för att inte skada glaset på panelerna. Läge i Sverige och modulernas lutning inverkar på eventuella problem med snötäckning. Normalt klarar en solpanel en snöbelastning av 520 kg/kvm.shutterstock_161970119

Efter installationen kommer din installatör lämna all information du behöver angående skötsel och underhåll.

Dags att installera solpaneler på din villa!!